Về việc kiểm tra công tác Cải cách hành chính, Văn thư - Lưu trữ, Cơ sở vật chất các đơn vị trường học năm 2019