Kế hoạch liên tịch tổ chức "Trại tập huấn kỹ năng", năm học 2019-2020.