Về việc hướng dẫn tổ chức cổ động thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018.