V/v triệu tập CBQL dự Hội nghị Tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học 201*9-2020.