V/v tổ chức tập huấn chuyên môn CBQL và giáo viên tiểu học.